www.PROflagi.pl

§ 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchod www.PROflagipl funguje za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

 2. Pravidlá stanovujú podmienky uzatvárania a ukončovania zmlúv o predaji výrobkov a reklamačného konania, ako aj druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky prostredníctvom webového obchodu, pravidlá poskytovania týchto služieb a podmienky uzatvárania a ukončovania zmlúv o poskytovaní služieb elektronicky.

 3. Každý zákazník je povinný dodržiavať ustanovenia týchto zmluvných podmienok, akonáhle začne využívať elektronické služby internetového obchodu.

 4. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení, sa uplatňujú ustanovenia:

  1. zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002,

  2. zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014,

  3. zákon o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov z 23. septembra 2016,

  4. zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.§ 2

DEFINÍCIE UVEDENÉ V ROKOVACOM PORIADKU

 1. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR- formulár dostupný na webovej stránke na zadanie objednávky.

 2. ZÁKAZNÍK- Zákazník, ktorý má v úmysle uzavrieť alebo uzavrel kúpnu zmluvu s predávajúcim.

 3. SPOTREBITEĽ- fyzická osoba, ktorá uskutočňuje právny úkon s obchodníkom, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.

 4. PODNIKATEĽ- fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ale ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca obchodnú alebo podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene.

 5. VÝROBOK- hnuteľná vec dostupná v obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

 6. PREDPISY- tieto Pravidlá obchodu.

 7. OBCHOD- Internetový obchod poskytovateľa na adrese www.PROflagi.pl.

 8. PREDAJCAPOSKYTOVATEĽ SLUŽIEB- Vitaprint sp. z o.o,

 9. PREDAJNÁ ZMLUVA- Zmluva o predaji výrobku uzatvorená medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom obchodu.

 10. OBJEDNÁVAŤ- vyhlásenie vôle zákazníka, ktoré predstavuje ponuku na uzavretie zmluvy o predaji výrobku s predávajúcim.

 11. CENA- hodnota vyjadrená v peňažných jednotkách, ktorú je Zákazník povinný zaplatiť Predávajúcemu za Produkt.

§ 3

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH A ICH OBJEDNÁVANÍ

 1. Internetový obchod predáva výrobky prostredníctvom internetu.

 2. Výrobky ponúkané v obchode sú nové, v súlade so zmluvou a boli legálne uvedené na poľský trh.

 3. Informácie na webovej stránke obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle zákona. Pri zadávaní Objednávky Zákazník robí ponuku na kúpu konkrétneho Výrobku za podmienok uvedených v jeho popise.

 4. Cena výrobku uvedená na webovej stránke obchodu je uvedená v poľských zlotých (PLN) a zahŕňa všetky komponenty. Cena nezahŕňa náklady na doručenie.

 5. Objednávky môžete zadávať prostredníctvom webovej stránky prostredníctvom objednávkového formulára - 24 hodín denne, po celý rok.

 6. Podmienkou odoslania objednávky v obchode je, aby si zákazník prečítal tieto podmienky a akceptoval ich v čase odoslania objednávky.§ 4

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné, aby zákazník uskutočnil objednávku spôsobom, ktorý mu predávajúci sprístupní v súlade s § 3 ods. 5 a 6 Obchodných podmienok.

 2. Po odoslaní objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie.

 3. Potvrdenie prijatia Objednávky uvedené v bode 2 tohto odseku zaväzuje Zákazníka k jeho Objednávke. Potvrdenie prijatia Objednávky sa uskutočňuje zaslaním e-mailovej správy.

 4. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje:

  1. potvrdenie všetkých podstatných prvkov objednávky,

  2. formulár na odstúpenie od zmluvy,

  3. týchto Podmienok vrátane poučenia o práve na odstúpenie od zmluvy.

 5. Okamžikom doručenia e-mailovej správy uvedenej v bode 4 tohto odseku je medzi zákazníkom a predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva.

 6. Každá kúpna zmluva bude potvrdená dokladom o kúpe, ktorý bude priložený k výrobku.


§ 5

SPÔSOBY PLATBY

 1. Predávajúci poskytuje tieto spôsoby platby:

  1. platba tradičným bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho,

  2. platba prostredníctvom elektronického platobného systému.

 2. V prípade platby klasickým bankovým prevodom by sa platba mala uskutočniť na číslo bankového účtu uvedené pri zadaní objednávky Do názvu prevodu napíšte "Objednávka č. ...".

 3. V prípade platby prostredníctvom elektronického platobného systému zákazník zaplatí pred spracovaním objednávky. Elektronický platobný systém umožňuje platbu kreditnou kartou alebo rýchlym prevodom z vybraných poľských bánk.

 4. Zákazník je povinný zaplatiť cenu za kúpnu zmluvu do 7 pracovných dní odo dňa jej uzavretia, ak kúpna zmluva neustanovuje inak.

 5. Výrobok bude odoslaný až po jeho zaplatení.

§ 6

NÁKLADY, ČAS A SPÔSOB DODANIA VÝROBKU

 1. Náklady na dodanie Výrobku, ktoré hradí Zákazník, sa určia počas procesu Objednávania.

 2. Čas dodania Výrobku pozostáva z času potrebného na dokončenie Výrobku a času potrebného na doručenie Výrobku prepravcom:

  1. čas na dokončenie produktov je 3-14 pracovných dní,

  2. doručenie hnuteľných výrobkov dopravcom sa uskutoční v lehote oznámenej dopravcom, t. j. 3-14 pracovných dní od okamihu odoslania (doručenie sa uskutoční len v pracovných dňoch okrem sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov).

 3. Výrobky zakúpené v obchode sa zasielajú výlučne v Poľsku prostredníctvom poľskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti.

§ 7

REKLAMÁCIA VÝROBKU

 1. Sťažnosťza nesúlad výrobku so zmluvou.

  1. Základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, za nesúlad výrobku so zmluvou je stanovený v zákone o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014,

  2. základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ktorý je podnikateľom, zo záruky sú definované v zákone o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964,

  3. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, za akýkoľvek nesúlad výrobku so zmluvou, ktorý existoval v čase dodania výrobku a ktorý sa prejaví do 2 rokov od tohto času, pokiaľ doba spotreby výrobku určená predávajúcim alebo osobami konajúcimi v mene predávajúceho nie je dlhšia,

  4. oznámenie o nesúlade výrobku so zmluvou a príslušnú žiadosť môžete zaslať e-mailom na túto adresu: reklamacje@PROflagi.pl

  5. v uvedenej písomnej alebo elektronickej správe uveďte čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum nezrovnalosti a vaše kontaktné údaje. Poskytnuté informácie výrazne uľahčia a urýchlia vybavenie sťažnosti predávajúcim,

  6. pre posúdenie nezrovnalostí a nesúladu výrobku so zmluvou je spotrebiteľ povinný sprístupniť výrobok predávajúcemu a predávajúci je povinný ho na vlastné náklady prevziať,

  7. Predávajúci odpovie na žiadosť zákazníka bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od podania reklamácie,

  8. v prípade sťažnosti zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, sa nevyriešenie sťažnosti do 14 dní od jej oznámenia rovná jej prijatiu,

  9. v súvislosti s oprávnenou reklamáciou zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, predávajúci primerane:

 1. pokrýva náklady na opravu alebo výmenu a opätovné doručenie Výrobku Zákazníkovi,

 2. zníži cenu Výrobku (znížená cena musí byť v pomere ceny tovaru v zhode k cene tovaru, ktorý nie je v zhode) a vráti Spotrebiteľovi hodnotu zníženej ceny najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia o znížení ceny od Spotrebiteľa,

 3. v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa - predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu výrobku najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru alebo dokladu o jeho vrátení. V prípade odstúpenia od zmluvy je Spotrebiteľ povinný bezodkladne vrátiť tovar Predávajúcemu na jeho náklady,

  1. odpoveď na sťažnosť sa poskytne v papierovej forme alebo na inom trvalom nosiči, napr. e-mailom alebo SMS.§ 8

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Podľa bodu 10 tohto odseku môže zákazník, ktorý je zároveň spotrebiteľom a ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu predložením príslušného vyhlásenia do 14 dní, s výnimkou personalizovaných výrobkov.

 2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva považuje za neuzavretú a spotrebiteľ je povinný vrátiť výrobok predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na jeho prevzatie bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď od zmluvy odstúpil, ak mu predávajúci neponúkol, aby si výrobok prevzal sám. Stačí, ak Výrobok zašle späť pred uplynutím tejto lehoty.

 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť výrobok vrátený na adresu Dodávateľa

 4. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku používania Výrobku nad rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Výrobku, ak predávajúci neinformoval spotrebiteľa alebo subjekt uvedený v § 10 o spôsobe a lehote uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a neposkytol spotrebiteľovi vzor formulára na odstúpenie od zmluvy. Na účely zistenia povahy, vlastností a funkčnosti Výrobkov by mal Spotrebiteľ s Výrobkami manipulovať a kontrolovať ich len takým spôsobom, akým by tak mohol urobiť v kamennej predajni.

 5. S výhradou bodov 6 a 8 tohto odseku predávajúci uhradí hodnotu výrobku spolu s nákladmi na jeho dodanie rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom úhrady, ktorý pre neho nepredstavuje žiadne náklady. S výhradou bodu 7 tohto odseku sa vrátenie peňazí uskutoční bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Predávajúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Spotrebiteľovi.

 6. Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Výrobku ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodom, Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré Spotrebiteľovi vznikli.

 7. Ak Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, aby si Výrobok vyzdvihol sám, môže Predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa, kým nedostane tovar späť alebo nepredloží doklad o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

 8. Spotrebiteľ, ktorý odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1 tohto odseku, znáša iba náklady na vrátenie výrobku predávajúcemu.

 9. Štrnásťdňová lehota, v ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, sa počíta pre zmluvu, v rámci ktorej predávajúci dodáva výrobok, ktorý je povinný previesť svoje vlastnícke právo - odo dňa, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca) prevzal výrobok.

 10. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v prípade kúpnej zmluvy m.in., ak je predmetom dodávky tovar, ktorý nie je prefabrikovaný, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo podľa jeho individuálnych potrieb.

 11. Predávajúci aj zákazník majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak druhá zmluvná strana nesplní svoj záväzok v presne stanovenej lehote.§ 9

TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Poskytovateľ služieb umožňuje prostredníctvom obchodu využívať elektronické služby, ako je napríklad uzatváranie zmlúv o predaji výrobkov.

 2. Poskytovanie Elektronickej služby Príjemcom služby v Obchode sa uskutočňuje za podmienok uvedených v týchto Podmienkach.

 3. Poskytovateľ služieb má právo umiestniť reklamný obsah na webovú stránku obchodu. Takýto obsah je neoddeliteľnou súčasťou Obchodu a materiálov v ňom prezentovaných.§ 10

PODMIENKY POSKYTOVANIA A UZATVÁRANIA ZMLÚV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH

 1. Poskytovanie Elektronickej služby uvedenej v § 9.1 Pravidiel Poskytovateľom služby je bezplatné.

 2. Zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúca v umožnení zadania Objednávky v Obchode sa uzatvára na dobu určitú a zaniká okamihom zadania Objednávky alebo okamihom, keď ju Zákazník prestane zadávať.

 3. Technické požiadavky potrebné na prácu so systémom IKT, ktorý používa poskytovateľ služieb:

  1. počítač (alebo mobilné zariadenie) s prístupom na internet,

  2. prístup k e-mailu,

  3. webový prehliadač,

  4. povoliť súbory cookie a Javascript vo svojom webovom prehliadači.

 4. Zákazník je povinný používať Obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, s ohľadom na osobné práva a práva duševného vlastníctva tretích strán.

 5. Zákazník je povinný uvádzať vecne správne údaje.

 1. Príjemca nesmie poskytovať nezákonný obsah.§ 11

SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Reklamácie týkajúce sa poskytovania Elektronických služieb prostredníctvom Obchodu môže Zákazník podávať e-mailom

 2. V uvedenej e-mailovej správe uveďte čo najviac informácií a okolností o predmete sťažnosti, najmä druh a dátum nezrovnalosti a vaše kontaktné údaje. Poskytnuté informácie výrazne uľahčia a urýchlia vybavovanie sťažnosti poskytovateľom služieb.

 3. Poskytovateľ služieb vybaví sťažnosť bezodkladne, najneskôr do 14 dní od jej podania.

 4. Odpoveď Poskytovateľa služieb na sťažnosť sa zasiela na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v oznámení o sťažnosti alebo iným spôsobom určeným Klientom


§ 12

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom obchodu sa uzatvárajú v súlade s poľským právom.

 2. Ak je niektorá časť týchto Podmienok v rozpore s platným právom, namiesto sporného ustanovenia sa použijú príslušné ustanovenia poľského práva.

 3. Všetky spory vyplývajúce z kúpnych zmlúv medzi Obchodom a Spotrebiteľmi sa budú riešiť v prvom rade rokovaním so zámerom urovnať spor zmierom, pričom sa zohľadní zákon o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak by to však nebolo možné alebo by to niektorej zo strán nevyhovovalo, spory bude riešiť príslušný všeobecný súd v súlade s bodom 4 tohto odseku.

 4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom (klientom), ktorý je zároveň spotrebiteľom, sa budú riešiť na príslušných súdoch v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku zo 17. novembra 1964.

 5. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má tiež právo využiť mimosúdne metódy riešenia sporov, najmä tým, že po ukončení reklamačného konania podá žiadosť o mediáciu alebo žiadosť o preskúmanie veci rozhodcovským súdom (žiadosť je možné stiahnuť nahttp://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Zoznam stálych spotrebiteľských rozhodcovských súdov pôsobiacich pri vojvodských inšpektorátoch obchodnej inšpekcie je k dispozícii na webovej stránke: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Spotrebiteľ môže využiť aj bezplatnú pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa. Mimosúdne riešenie reklamácií po reklamačnom konaní je bezplatné.

 6. V záujme zmierlivého vyriešenia sporu môže spotrebiteľ podať sťažnosť najmä prostredníctvom platformy ODR (online riešenie sporov), ktorá je k dispozícii na adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Akceptuje pliki cookies, RODO i akceptuje ich wykorzystanie