I. Všeobecné informácie

1. Správcom osobných údajov je spoločnosť Vitaprint sp. z o.o. ďalej len "internetový obchod".

Kontaktné údaje správcu:

e-mailová adresa: biuro@vitaprint.pl

Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

2. Internetový obchod vynakladá maximálne úsilie na spracovanie vašich osobných údajov spôsobom, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu a použitiu tretími stranami.

3. Internetový obchod používa technické opatrenia a riešenia, ktoré zabraňujú neoprávneným tretím stranám zasahovať do vášho súkromia.

4. Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s týmito zásadami:

  • zákonnosti, integrity a transparentnosti,
  • obmedzený účel,
  • minimalizácia údajov,
  • zákonitosti,
  • obmedzené skladovanie,
  • integritu a dôvernosť,
  • zodpovednosť.

II. Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

1. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na tieto účely:

(a) operácie na vytvorenom účte;

b) uplatnenie možných nárokov (vrátane žalôb na vymáhanie) a náhradu škody;

(d) predaj výrobkov a služieb;

e) súvisiace s obchodnými činnosťami vrátane analýz a štatistík;

f) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú má internetový obchod.

2. Počas vašej návštevy našej webovej stránky sa automaticky zhromažďujú vaše údaje: IP adresa, názov domény, typ prehliadača, typ operačného systému.

3. Internetový obchod zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby. Aby vám internetový obchod mohol poskytnúť službu, môže byť potrebné, aby ste poskytli nasledujúce osobné údaje:

(a) meno a priezvisko,

(b) adresa bydliska/pobytu,

(c) korešpondenčnú adresu, ak sa líši od adresy bydliska/sídla,

(d) e-mailová adresa,

(e) kontaktné telefónne číslo.

4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale môže byť nevyhnutné na riadne vykonávanie služby vrátane registrácie na stránke, vytvorenia účtu (ak to vyžadujú zmluvné podmienky).

5. Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak:

a) ste udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov;

(b) je to potrebné na vykonanie služby, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie úkonu na vašu žiadosť, ak ste pred vykonaním úkonu udelili svoj súhlas,

c) je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti internetového obchodu,

d) je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov,

e) je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej internetovému obchodu.

(f) je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje internetový obchod alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

6. Pri prehliadaní webovej lokality www.flagionline.pl internetový obchod môže používať mechanizmus "cookies", ktoré sa môžu používať na webovej stránke a sú spojené s prehliadačom vášho počítača bez poskytnutia vašich údajov.

7. Každý používateľ môže vypnúť mechanizmus "cookies" v prehliadači svojho koncového zariadenia. Deaktivácia mechanizmu "cookies" však môže mať za následok zhoršené alebo nesprávne používanie našej webovej stránky.

8. Internetový obchod môže tiež umiestniť "cookies" na monitorovanie vašej návštevnosti na našej webovej stránke, ako aj medzi našou webovou stránkou a spolupracujúcimi webovými stránkami. Kedykoľvek si môžete zvoliť, ako sa bude so súbormi cookie zaobchádzať vo webovom priestore, a to tak, že automatické zaobchádzanie so súbormi cookie nahradíte individuálnym zaobchádzaním (používateľské nastavenia). Podrobné informácie v tejto súvislosti poskytujú poskytovatelia softvéru webovej zóny (prehliadačov). Webový obchod však nezodpovedá za používanie alebo zaobchádzanie so súbormi cookie na iných webových stránkach, ktoré sú vám prístupné prostredníctvom odkazov uvedených na našej webovej stránke: www.flagionline.pl.

9. Spracovanie vašich osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú. Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, sa vypočíta na základe nasledujúcich kritérií:

a) právne ustanovenia, ktoré môžu zaväzovať internetový obchod spracúvať údaje počas určitého obdobia;

b) obdobie potrebné na udržiavanie a prevádzku účtu vytvoreného na webovej stránke internetového obchodu,

c) obdobie, ktoré je nevyhnutné na ochranu záujmov internetového obchodu,

d) dobu potrebnú na poskytovanie služieb internetového obchodu a na poskytnutie potrebnej služby,

(e) obdobie, na ktoré sa súhlas udeľuje.

III. Bezpečnosť osobných údajov

Všetky vaše osobné údaje sa do systému prenášajú pomocou zabezpečeného protokolu SSL (Secure Socket Layer) a naše databázy sú navyše chránené pred prístupom tretích strán. Prístup k vašim údajom majú len zamestnanci alebo spolupracovníci.

IV. Informácie o zásadách zdieľania vašich osobných údajov s tretími stranami.

1. Vaše osobné údaje sa zhromažďujú predovšetkým na účely poskytovania služby. Internetový obchod si vyhradzuje právo poskytnúť vaše osobné údaje svojim partnerom, ktorí vám chcú ponúknuť ďalšie produkty, ale až po získaní vášho výslovného a dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v Európskej únii.

3. Vaše osobné údaje sa môžu prenášať do:

(a) spracovateľov (processors) v súvislosti s činnosťami, ktoré zadáva internetový obchod a ktoré vykonáva v mene internetového obchodu,

(b) kuriérske a poštové spoločnosti, ktoré vám doručia zásielku;

IV. Právo na prístup k osobným údajom

1. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov v internetovom obchode máte právo na:

a) požiadať o prístup k svojim osobným údajom;

(b) opravu takýchto údajov;

(c) požadovať ich doplnenie vrátane predloženia dodatočného vyhlásenia;

d) vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracovania;

e) namietať proti ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov;

(f) prenosnosť vašich osobných údajov;

(g) kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste udelili na spracovanie vašich osobných údajov, pričom odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré internetový obchod vykonal na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

2. Ak máte pochybnosti o správnosti spracovania vašich osobných údajov internetovým obchodom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

V. Profilovanie

Internetový obchod používa systémy na automatizované rozhodovanie. Rozhodnutia sa vykonávajú automatizovanými prostriedkami, t. j:

(a) profilovanie sa vykonáva na základe uchovávaných údajov, najmä ako sú: údaje o poskytovaných službách, informácie získané prostredníctvom súborov cookie vrátane údajov o prenose, údaje o polohe;

b) profilovanie ovplyvňuje marketingové informácie a ponuky, ktoré dostanete (ponuky na mieru).

VI. Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Správca si vyhradzuje právo zmeniť uvedené zásady ochrany osobných údajov zverejnením nového obsahu na našej webovej stránke. Po vykonaní zmeny sa zásady ochrany osobných údajov objavia na webovej stránke s novým dátumom.

Akceptuje pliki cookies, RODO i akceptuje ich wykorzystanie